Rekisteriseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 13.4.2018
Päivitetty 13.4.2018 

 1. Rekisterinpitäjä

  Faromedia Oy
  Vähäntorpankuja 6C
  02180 Espoo
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Sanna Tapola, p. 0400 966696, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Rekisterin nimi

  Faromedia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  - henkilön dokumentoitu suostumus tai
  - rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), yrityksen www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ajan.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

  Jaamme henkilötietojasi seuraavien osapuolten kanssa:
  - Poliisin kanssa rikosten tutkinnassa.
  - Markkinointiin liittyvissä toimeksiannoissa yhteistyökumppaneille, jotka analysoivat, painavat tai jakavat markkinointimateriaalia.

  Mikäli luovutamme tietojasi yhteistyökumppaneillemme, he toimivat henkilötietojen käsittelijän roolissa. Henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppanimme toimivat käsittelijän roolissa sopimuksen alaisina. Sopimuksen avulla velvoitamme yhteistyökumppanimme toimimaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää rekisterin tietoja muuhun kuin Faromedian kanssa sovittuun toimeksiantoon.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Faromedia Oy huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyllä on lisäksi muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

INSTAGRAM @majakanvartijat